การจัดการองค์ความรู้

แนวปฏิบัติสำหรับการบริหารหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2559


1.กำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่บริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอน

2.มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำหลักสูตรไปใช้ในกรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่

3.วางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ( master plan 4 ปี )และวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี

4.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายภาคการศึกษา ปีการศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5) ภายใต้การกำกับติดตามของผู้รับผิดชอบหลัก

5.ประเมินผลและทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)

6.ประมวลผล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)

7.ทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ปี) ตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร)และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากคุณภาพบัณฑิตที่คาดหวัง

          เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประเมินผลประสิทธิผลตามมิติภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 และสนองต่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก งานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ ด้านการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้บรรลุตามวัตถุที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ
การก่อเกิดกรอบแนวคิด: การบริหารหลักสูตร

          การบริหารหลักสูตร จะต้องศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับผู้สอนในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร และความสามารถในการสอน ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ ความซับซ้อนของหลักสูตร การช่วยเหลือสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และประสบการณ์การฝึกอบรมปฏิบัติการของผู้สอนอย่างกว้างและลึก เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร และการสอน ส่วนปัจจัยสุดท้ายคือ ผู้เรียน ได้แก่ จำนวนของผู้เรียน ความรู้ความสามารถ และรวมทั้งความสนใจต่อวิชาที่เรียน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะส่งผลเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรให้ประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยด้วย

          การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรที่จัดทำไว้เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว หรือเข็มทิศนำทางในการจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และการวางแผนการสอนของผู้สอนอย่างมีระบบและสามารถปฏิบัติได้

          การจัดตารางสอน คณะกรรมการจัดตารางสอนจะต้องศึกษาองค์ประกอบในการจัดตารางสอน  5 ประการคือ

          1. รายวิชาในหลักสูตร

          2. ห้องเรียน

          3. เวลา

          4. ผู้สอน

          5. ผู้เรียน

          การศึกษาข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จัดตารางสอนได้ง่ายขึ้น และช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน และการกำหนดอาจารย์ผู้สอน เช่น หลักสูตรที่มีโครงสร้างแบบหน่วยกิต จะประกาศว่าในภาคเรียนต้นปีการศึกษานี้ จะเปิดสอนรายวิชาอะไร


การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

โพสต์1 ส.ค. 2561 02:52โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 03:02 ]

แนวปฏิบัติการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2560

ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ส.ค. 2561 02:20โดยEducation กลุ่มงานบริการการศึกษา   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 02:59 ]


1-2 of 2